Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information - på gång på bygglovskontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet

 •   3

  Delårsrapport tertial 2-2017

 •   4

  Delegationsbeslut september

 •   5

  Beslutsattest

 •   6

  Namnärenden

 •   7

  Bostadsanpassningsbidrag till installation av kodlås, avslag

 •   8

  Bostadsanpassningsbidrag till installation av automatisk dörröppnare till entré på husets baksida, avslag

 •   9

  Övertagande av tillsynsansvar för Stångåns vattenskyddsområde

 •   10

  Föreläggande med vite om utsläppshalter i avloppsvatten

 •   11

  Yttrande till Lst ang ansökan om tillstånd för Reservkraftanläggning

 •   12

  Föreläggande om försiktighetsmått avseende anmälan av skjutbana för högst 50 000 skott per år

 •   13

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående Saabs ansökan om nytt tillstånd

 •   14

  Överklagan - Solceller i staden

 •   15

  Tillbyggnad fritidshus, avslag

 •   16

  Föreläggande att upphöra med boendeverksamhet

 •   17

  Parkeringsplats, avslag

 •   18

  Rivning av byggnader, Folkungavallen

 •   19

  Bygglov, startbesked, slutbesked i efterhand för uppförande av stödmurar

 •   20

  Byggsanktionsavgift för uppförande av murar utan lov och startbesked

 •   21

  Bygglov, startbesked, slutbesked i efterhand för nybyggnad av komplementb.

 •   22

  Byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   23

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   24

  Tillsyn – byggsanktionsavgift (stödmur)

 •   25

  Tillsyn – byggsanktionsavgift (plank)

 •   26

  Tillsyn – byggsanktionsavgift (tillbyggnad av enbostadshus)

 •   27

  Bygglov för nybyggnad av verkstad, tillbyggnad av befintlig verkstad samt rivning av del av befintlig verkstad och förråd

 •   28

  Bygglov för telestation

 •   29

  Nybyggnad av garage (bygglov)

 •   30

  Förhandsbesked för 2 hus, anstånd

 •   31

  Nybyggnad av ridhus

 •   32

  Tillsyn - byggbodar

 •   33

  Rivning av flerbostadshus

 •   34

  Bygglov för insättning av fönster och plank

 •   35

  Handlingar för kännedom

 •   36

  Kurser och konferenser

 •   37

  Inkomna förrättningar

 •   38

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.