Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om miljökontorets verksamhet, del 2

 •   4

  Sammanställning av köldmedier, installerad mängd, utsläpp - informationsärende

 •   5

  Revidering av lokala föreskrifter enligt miljöbalken

 •   6

  Taxa för Linköpings kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen

 •   7

  Yttrande på remiss angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - Cloetta - Malfors 6:1

 •   8

  Yttrande på Remiss miljöfarlig verksamhet – KPK Scan AB - Glasblåsaren 5

 •   9

  Namnärende: Namnsättning av gator i Ekängen (DP1577)

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus - Gunnarstorp 2:5

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (3 st) - Åsorp 1:15

 •   12

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till hunddagis - Gården 2

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av idrottshall, bibliotek och skolmatsal - Vists Prästgård 1:65

 •   14

  Marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmur (anläggande av transportväg). Nytt beslut efter återförvisning av LST - Ekholmen 2:1

 •   15

  Tillsyn – olovligt uppsatta skyltar (sanktionsavgift) - Eolus 2

 •   16

  Tillsyn – Fasadändring – ny entré, glasparti - Isblomman 20

 •   17

  Tillsyn – Fällning av träd inom strandskyddsområde - Kungsbro 1:758

 •   18

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - byggsanktionsavgift - Norrberga 1:199

 •   19

  Tillsyn avseende OVK i flerbostadshus - Nickelmalmen 1

 •   20

  Tillsyn avseende strandskyddsdispens – Pir/brygga - Holmen 2:2

 •   21

  Delegering till avdelningschef att bevilja bygglov - Norrberga

 •   22

  Rättegångsfullmakt till kommunens jurister

 •   23

  Delårsrapport per den 31 oktober 2019

 •   24

  Inkomna förrättningar

 •   25

  Delegationsbeslut november

 •   26

  Handlingar för kännedom

 •   27

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.