Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport per den 30 november

 •   4

  Internremiss - Policy för ökat träbyggande

 •   5

  Bygg- och miljönämndens taxor 2021

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3st) - Tomåla 1:2

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av ensbostadhus och ekonomibyggnader - Vårdsberg-Rogestad 2:1

 •   8

  Rivningslov för rivning av skolbyggnader samt bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av skola - Rosen 3

 •   9

  Bygglov för ändrad användning av hotell till gymnasieskola - Bajonetten 12, Bajonetten 14

 •   10

  Delegering till avdelningschef att bevilja bygglov - Norrberga

 •   11

  Tillsyn avseende dispenspliktig åtgärd - trädäck, häck, strandskoning samt ianspråktagande av mark - Landeryd 6:20, Landeryd 6:2

 •   12

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - eldstad - Bankekinds-Perstorp 1:5

 •   13

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - eldstad - Seltorp 2:1

 •   14

  Inkomna förrättningar

 •   15

  Delegationsbeslut Bmn december

 •   16

  Handlingar för kännedom

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.