Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om delårsrapport per den 31 augusti

 •   3

  Information om budget

 •   4

  Beslut om fastställande av konkurrensutsättningsplan

 •   5

  Beslut om taxa för prövning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

 •   6

  Beslut om revidering av delegationsordning

 •   7

  Beslut om yttrande över remiss angående ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet - Lökebo 1:1

 •   8

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Siktesbo 1:3

 •   9

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Ingebo 1:52

 •   10

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Visätter 3:10

 •   11

  Beslut om föreläggande med vite - Vetebullen 3

 •   12

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Stämna 5:1

 •   13

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st) - Askeby 1:1

 •   14

  Beslut om bygglov för nybyggnad av garage - Kärna 2:2

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus - inglasning av uteplats - Veteskörden 1

 •   16

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga samt stödmur - Häcklöparen 1

 •   17

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus innehållande handelslokaler och vårdcentral, komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser för rörelsehindrade - Jägarsoldaten 1

 •   18

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage samt murar - Industrin 9

 •   19

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - eldstad, ändrad användning lokal till bostad samt fasadändring - Sjögestad 4:14

 •   20

  Verksamhetsinformation

 •   21

  Inkomna förrättningar

 •   22

  Delegationsbeslut september

 •   23

  Handlingar för kännedom

 •   24

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.